PrimacsSERIES TOC/TN analyzátory pro pevné vzorky

Primacs<sup>SERIES</sup>

Prehled

Analyzátory PrimacsSERIES jsou tím pravým řešením pro měření uhlíku a/nebo dusíku v pevných vzorcích. Tento analyzátor je dostupný v několika variantách podle potřeb laboratoře.

PrimacsSNC-100

Analyzátor celkového organického uhlíku a dusíku/bílkovin pro pevné a kapalné vzorky

Analyzátor PrimacsSNC-100 je náš nejnovější přístroj. Tento moderní a přizpůsobivý analyzátor s integrovaným 100-místným dávkovačem umožňuje stanovení dusíku (N), bílkovin, celkového uhlíku (TC), celkového elementárního uhlíku (TEC), celkového anorganického uhlíku (TIC) a celkového organického uhlíku (TOC), to vše v jediném přístroji.

Analyzátor poskytuje rychlé, spolehlivé a přesné stanovení daných parametrů v takových aplikacích, jako jsou půdy a rostliny, kaly a sedimenty, krmiva a obilniny, potraviny, slady a mladina, hnojiva atd.

Součástí analyzátoru PrimacsSNC-100 je velký integrovaný dávkovač se 100 pozicemi zakrytý průhledným víkem. Dávkovač může analyzovat velké denní objemy vzorků v jediné sérii. Karusel pro vzorky je vyjímatelný, používají se opakovaně použitelné křemenné kelímky pro vzorky do objemu až 3 g pevného materiálu. Vzorky jsou do analyzátoru vkládány pomocí unikátního vertikálního systému. Popílek ze vzorku zůstává po analýze v kelímku a je z přístroje vyjmut spolu s kelímkem. Tím je zajištěno, že popílek ze vzorků nezanáší spalovací zónu a zjednodušuje se údržba.

Vysokoteplotní spalování s nedisperzivní infračervenou detekcí (NDIR) se používá k analýze TOC, TEC a TIC. Nastavení teploty je volitelné s cílem dosažení optimálního spálení různých matric vzorků a také pro umožnění analýzy TEC.

Stanovení celkového dusíku/bílkovin je založeno na metodě podle Dumase s detekcí teplotní vodivosti (TCD). Metoda podle Dumase je rychlou a bezpečnou alternativou k zastaralé metodě podle Kjeldahla.

TIC může být také stanoveno s využitím automatického okyselení a probublávání.

Přístroj je dodáván s moderním a flexibilním softwarem.

PrimacsMCS

Přídavný modul pro měření TOC v pevných vzorcích.

Škála analyzátorů Primacs pro měření uhlíku/dusíku je nyní rozšířena o nový přídavný modul PrimacsMCS pro stanovení celkového organického uhlíku (TOC) v pevných materiálech, jako jsou půda, sedimenty a kaly. PrimacsMCS pracuje ve spojení s analyzátorem FormacsSERIES pro měření celkového organického uhlíku v kapalných vzorcích. Nabízí tak ekonomickou volbu pro laboratoře s potřebou měření TOC jak v kapalných, tak i v pevných vzorcích a kalech.  Analyzátor PrimacsMCS je vybaven dvěma pecemi, které umožňují oddělené stanovení celkového uhlíku (TC) a anorganického uhlíku (IC). Celkový uhlík je stanoven po katalytické oxidaci vzorku při teplotě 1100°C, kdy se převede přítomný uhlík na CO2, který je měřen na infračerveném detektoru (NDIR) analyzátoru kapalných vzorků - FormacsSERIES. Anorganický uhlík je stanoven po okyselení vzorku v IC reaktoru, kde se přítomný anorganický uhlík převede na CO2. Software, založený na bázi Windows, sbírá data a počítá koncentraci TOC ve vzorku pomocí rozdílu TC - IC = TOC. Přístroj PrimacsMCS analyzuje TC, IC a TOC v rozpětí od 100 µg do 40 mg uhlíku absolutně v navážce vzorku až do 3g. Kombinace přístroje FormacsSERIES a přídavného modulu PrimacsMCS  je díky automatickému přepínání rozsahu NDIR detektoru účinným nástrojem pro analýzu TOC od nízkých koncentračních rozsahů ppb ve vzorcích vod až po % úrovně v pevných materiálech. Přístroj PrimacsMCS vyhovuje mezinárodním směrnicím EPA, CEN, ISO, NEN-EN 13137 a US EPA 9060.

Typické Aplikace

Potraviny
Půda
Rostliny
Obiloviny
Pevný odpad
Průmysl
Kontrola výroby
Kaly
Sedimenty
... a mnoho dalších