Sanseries Kontinuální průtokový analyzátor

San<sup>series</sup>

Přehled

Automatický chemický analyzátor SANseries, také známý jako Kontinuální průtokový analyzátor, byl navržen jako stavebnicový systém tak, aby splnil potřeby laboratoří, které zpracovávají malé i velké množství vzorků. SAN++ využívá k měření kontinuální průtokovou analýzu (Continuous Flow Analysis - CFA), nazývanou také jako Segmentová průtoková analýza (SFA), kdy jeden systém může současně provést až 16 různých analytických měření z jednoho vzorku. Přidáním proplachovacích ventilů a software může systém SAN++ automatizovat spuštění a vypnutí analýzy, ředění vzorku, opakování analýzy, promytí a uchovávání nezpracovaných dat.

Skalar, světový lídr v technologii “mokré chemie”, nabízí přes 300 prověřených metod, které používají různé kombinace automatického ředění, přídavku, míchání, ohřevu, dialýzy, extrakce, destilace, rozkladu, separace fází, hydrolýzy, iontové výměny či redukce a další. Skalar vyvinul systematický přístup k poskytování kvalitní péče zákazníkům, počínaje aplikacemi postavenými na vzorcích zákazníka a vytvořením nejlepší možné konfigurace analyzátoru podle potřeb a požadavků zákazníka. Naši zkušení specialisté zajistí školení a instalaci přístroje a poskytnou kompletní servis, ať už se týká chemických aplikací či údržby přístroje.

Automatický chemický analyzátor Sanseries :

   

 

 


Automatický chemický analyzátor Sancompact

 

 


Automatický chemický analyzátor San++

Dávkovače

Různé modely dávkovačů Skalar nabízejí pro každou rutinní laboratoř perfektní kombinaci úspory času a eliminaci chyb obsluhy. Díky unikátnímu zařízení pro automatickou přípravu standardů a pro ředění vzorků přes rozsah kalibrace lze plně automaticky analyzovat velké množství vzorků mimo pracovní dobu a bez jakéhokoliv dohledu obsluhy.

Dávkovače Skalar nabízejí v současné době nejvyšší stupeň dostupné automatizace s následujícími možnostmi:

 

 • Automatické ředění před a po analýze podle potřeby vzorku
 • Automatická příprava kalibračních standardů.
 • “Random access” nebo-li volitelná pozice v karuselu pro přídavek vzorku
 •  Automatické měření ve více rozsazích
 •  Zabudovaná proplachovací pumpa
 •  Možnost přizpůsobení karuselů pro netypické nádobky se vzorky
 •  Automatická čtečka čárových kódů
 •  Až 4 dávkovací jehly
 •  Prodloužení doby měření mimo pracovní hodiny díky automatickému zapnutí a vypnutí
 •  Celková kontrola analyzátoru

 

Dávkovač 1100/1150

Dávkovač SA1100 a SA1150 je vybaven karuselem s 2 x 50 pozicemi pro vzorky a zabudovanou proplachovací pumpou. K dispozici je také karusel s 10 pozicemi pro kalibrační standardy. Dávkovač lze vybavit druhou jehlou pro současné dávkování dvou vzorků (2x50 pozic) či pro dávkování za sebou (100 pozic). Dávkovače jsou „random access“ a jsou ovládány počítačem. Dávkovač SA1150 má navíc možnost manuálního nastavení pomocí panelu s tlačítky.

Dávkovač 1050

Dávkovače série 1050 jsou počítačem ovládané dávkovače RYZ až pro 140 vzorků s oddělenými pozicemi pro standardy a kontrolní vzorky a vestavěnou proplachovací pumpou. Dávkovač SA1050 lze vybavit dilutorem pro automatické předřeďování, ředění vzorků přes rozsah kalibrace a pro automatickou přípravu kalibračních standardů. Dávkovač SA1053 je upraven pro simultánní dávkování vzorků dvěma jehlami s možností míchání.  

Dávkovač 1074

Počítačem ovládaný XYZ dávkovač pro 300 vzorků, s oddělenými pozicemi pro standardy a kontrolní vzorky v 35ml nádobkách, zabudovaná proplachovací pumpa. Možnost připojení dilutoru pro automatické předřeďování, ředění vzorků přes rozsah kalibrace a pro automatickou přípravu kalibračních standardů. Dávkovač lze rozšířit na dávkování 2 až 4 jehlami pro simultánní dávkování vzorků o různých matricích, s možností míchání, automatické čtečky čárových kódů. Na přání lze upravit stojany pro více jak 300 pozic.  

Dávkovač 1075

“Random access” dávkovač, který standardně obsahuje 576 pozic, rozdělených do 6 stojanů o 96 pozicích. 26 pozic v odděleném karuselu je určeno pro standardy, kontrolní vzorky a vzorky pro kontrolu driftu s nádobkami o objemu 35ml. Lze rozšířit na dávkování 2 až 4 jehlami pro simultánní dávkování vzorků o různých matricích. Možnost připojení dilutoru pro automatické předřeďování, ředění vzorků přes rozsah kalibrace a pro automatickou přípravu kalibračních standardů.

Chemická jednotka

Unikátní konstrukce chemické jednotky umožňuje měření stovek různých aplikací, přičemž maximalizuje pohodlí obsluhy a současně minimalizuje nároky na běžnou údržbu. Poslední vývoj v kontinuální průtokové analýze (CFA) byl zaměřen na chemické moduly. Výkonnost systému závisí na typu použité aplikace a může se lišit od 25 do 120 měření za hodinu. Veškeré úpravy vzorku, jako je automatická destilace, rozklad UV zářením, extrakce, atd. jsou zabudovány přímo v chemickém modulu.

 

 • Robustní dvojitá peristaltická pumpa pro přesné dávkování s místem pro 2x16 hadiček.
 • 2 oddělené kryty pump pro možnost nezávislé obsluhy 2x2 kanálů
 • Kontrolované 10 kanálové dávkování vzduchu z vestavěného kompresoru pro zvýšení stability průtoku kapalin a rychlý náběh systému.
 • Snadný přístup k chemickým modulům. Spojení mezi spirálami, reaktory, dialýzami, průtočnými kyvetami a ostatními komponentami zajištěno spoji, které minimalizují vzájemný vliv propojených součástí.
 • Detekce netěsností.
 • Hadičky se 3 úchyty prodlužujícími jejich životnost.
 • Manuální či softwarem ovládané proplachovací ventily pro jednoduchý start a pro bezobsluhový provoz přes noc.  

 

Chemická jednotka je kompaktní a snadno ovladatelná. Lze v ní umístit až pět vyměnitelných chemických modulů spojených s robustní dávkovací pumpou, vzduchovacím systémem, fotometrickými detektory a pěti oddělenými odpadními nádobkami.  

Detektory

Široká škála detektorů Skalar zahrnuje digitální duální kolorimetrický detektor, unikátní matricový detektor s automatickou korekcí pozadí pro určité matrice vzorků, IR detektor, UV detektor, fluorimetr, ISE, plamenový detektor, pH metr, denzitometr, atd. Díky tomu je možné pokrýt veškeré požadavky k detekci stovek testovaných CFA metod, které firma Skalar v současné době nabízí.

Výhody detektorů pro kontinuální průtokový analyzátor Sanseries jsou následující

• Kompaktní design a ovládání softwarem
• Umožňuje použití techniky “bubble gating” (bubliny procházejí měřící kyvetou)
• Snadný přístup k robustním kyvetám
• Zvýšená stabilita, citlivost a automatická úprava rozsahu u digitálních detektorů
• Automatická korekce pozadí a blanku.
• Lineární odezva v širokém rozsahu

Software

Analyzátor Sanseries je řízen programem FlowAccess™ V3, který umožňuje automatické spuštění a vypnutí analyzátoru, kontrolu funkčnosti přístroje, automatickou úpravu rozsahu detektoru, ředění před analýzou i ředění vzorků nad rozsah kalibrace, výpočet výsledků a jejich statistiky. Software ovládá současně 1 až 16 kanálů s několika dávkovači a několika jehlami. Pro usnadnění analýzy vzorků mohou být chemické moduly sdruženy do skupin. Grafické uživatelské rozhraní je přátelské, snadno ovladatelné a lze jednoduše začlenit do laboratorní sítě.

Některé z výhod programu:

Průvodce vytvořením tabulky
Nástroj „Průvodce tabulkou“ lze použít pro snazší a rychlejší vytvoření tabulky vzorků a standardů. Struktura tabulky je tvořena krok za krokem. Zadávají se pozice a četnost driftů/washů, počet kalibračních standardů a intervaly CLP pro vzorky. Tabulka se automaticky vytvoří přidáním celkového počtu vzorků. Vytvořená tabulka se zobrazí a podle požadavku lze pro každý typ vzorku doplnit komentář do volného pole. Tabulku je možné exportovat do souborů ASCII/Excel, a také importovat ze souborů LIMS/ASCII/Excel.

Ředění
Program FlowAccess™ V3 zahrnuje funkci automatického ředění před analýzou a ředění vzorků přes rozsah kalibrace s vylepšeným nastavením. Faktory ředění na každou metodu zvlášť definuje uživatel. Pokročilé nastavení automatického ředění vzorků nad rozsah kalibrace umožňuje uživateli zadat maximální počet opakování ředění vzorků a následné analýzy.

Real time
nebo-li grafické zobrazení probíhající analýzy. V průběhu analýzy lze sledovat veškeré píky, každý kanál detailně zvlášť, nebo až 16 kanálů současně v jednom okně. V reálném čase se zobrazuje i označení píků, názvy vzorků a vypočítané výsledky. Dostupná je i pokročilá diagnostika píků. Výsledné hodnoty vzorků jsou počítány podle křivky prvního a druhého řádu (ISO 8466), nebo třetího řádu a inverzního logaritmu při použití iontově selektivních elektrod.

CLP (Contract Laboratory Program)
Software se podřizuje protokolu CLP a zajišťuje tak přesnost a správnost analytických výsledků. Protokol CLP umožňuje systému SANseries automaticky provádět požadované akce, pokud by byly překročeny nastavené limity pro kontrolu kvality. Tyto limity lze nastavit pro každý parametr zvlášť. Obecně jsou CLP vzorky definovány jako počáteční ověření kalibrace (ICV - initial Calibration Verification), ověřování kalibrace v průběhu měření (CCV - Continuing Calibration Verification), kontrolní vzorek laboratoře (LCS - Laboratory Control Sample), Spike Recovery (SR) atd. Pokud se CLP vzorek ocitne mimo nastavené limity, analyzátor provede nastavenou akci. Je možné definovat až 4 akce, jako například pro ICV: znovu změřit ICV, znovu změřit standardy, přerušit analýzu, zobrazit zprávu a pokračovat v měření a označit výsledek praporkem.

Volitelné doplňkové programy:

FlowReport™

FlowReport™ je program na vytváření protokolů z výsledků získaných měřením. Protokoly lze snadno a rychle upravovat podle potřeb zákazníka. Protokol se skládá se ze čtyř částí: Metody, Výsledky, Graf měření a Kalibrační křivka. Každá z částí se nastavuje zvlášť. Veškeré části vytvořeného protokolu mohou být zobrazovány, tištěny a exportovány do souborů ASCII/Excel nebo ve formátu pro obrázek

Typické Aplikace

Analyzátory Sanseries, pracující po celém světě, využívají stovky různých aplikací. Po desítky let si udržují označení spolehlivých pomocníků v mnoha laboratořích, které analyzují vody, půdy, hnojiva, detergenty, tabák, léky, potraviny a nápoje, jako jsou pivo, víno, mléko, atd. Metody Skalar vyhovují normám, jako jsou EPA, ISO, AOAC, Standard Methods, EBC, NEN, atd. a jsou testovány v naší dobře vybavené zkušební laboratoři. Analyzátory Sanseries jsou dodávány s podrobným popisem metod, postupem přípravy činidel, diagramem zapojení a veškerými informacemi potřebnými k dlouhodobě bezproblémovému provozování specifické aplikace.


Nejpoužívanější metody jsou uvedeny zde:
 

Acetaldehyd Hliník Niacinamid
Alkalita Hořčík  Nikl
Aminokyseliny Hořkost  Oxid siřičitý (volný/celkový)
Amoniakální dusík Hustota  Panthotenan vápenatý
Amyláza Hydrazin  Penicilín
Amylóza Hydrogenuhličitan Peroxoboritan
Anionaktivní tenzidy Hydroxymethylfurfural pH
Barva  Hydroxyprolin Polyfenoly
Bílkoviny Inhibice cholinesterázy  Pyruvát
Bor Jod  Redukující cukry
Bromidy Kobalt Riboflavin
Celkový dusík (UV rozklad) Kofein Rozpuštěný organický  (DOC)
Celkový fosfor (rozklad UV) Kreatin Sacharidy
Chlor Křemičitany Sacharóza
Chloridy Kyanidy Sírany
Cholesterol Kyselina askorbová  Siřičitany
Chrom   Kyselina benzoová Škrob
Diacetyl Kyselina citrónová  Sodík
Digoxin Kyselina L-D-mléčná Sorbitol
Draslík Kyselina L-glutamová  Sulfidy
Dusičnany Kyselina L-jablečná Těkavé kyseliny
Dusík (Kjeldahl)  Kyselina mravenčí  Thiamin
Dusitany Kyselina nikotinová  Tvrdost vody
Enzymová aktivita Kyselina octová  Uhlík
Ethanol Kyselina vinná Vápník
Fenoly  Kyselost Volný aminodusík F.A.N
Fluoridy Laktóza Železo
Formaldehyd Maltóza Zinek
Fosforečnany (ortho/celkové) Mangan A mnoho dalších...
Fruktóza Měď  
Galaktóza  Methanamín  
Glukóza Methanol  
Glycerol Močovina  


 

Sdílet tuto stránku!

Galerie obrázků

Podporované oblasti zaměření a parametry