FormacsSERIES TOC/TN analyzátory pro kapalné vzorky

Formacs<sup>SERIES</sup>

Přehled

Analyzátory celkového organického uhlíku / celkového dusíku typu FormacsSERIES jsou vynikající volbou v případě potřeby rychlých a spolehlivých testů na stanovení obsahu uhlíku a/nebo dusíku ve vzorcích z různých přírodních, domovních a průmyslových zdrojů. Lze vybírat z nabídky analyzátorů pracujících na základě vysokoteplotního spalování nebo UV persíranové digesční metody s využitím UV záření.

FormacsHT

Vysokoteplotní analyzátor celkového organického uhlíku

Analyzátor celkového organického uhlíku FormacsHT, pracující na základě vysokoteplotního katalytického spalování, nabízí víceúčelový stavebnicový systém a vynikající výkon pro analýzy celkového uhlíku (TC), celkového anorganického uhlíku (TIC), celkového organického uhlíku (TOC), rozpuštěného organického uhlíku (DOC) a nevytěsnitelného organického uhlíku (NPOC). Tento systém byl vyvinut za účelem uspokojení nejčastějších potřeb zákazníků a umožňuje stanovení TOC v čistých vodách, jako jsou farmaceutické, či pitné, ale stejně tak dobře poslouží při analýzách odpadních, povrchových, mořských vod a také půdních extraktů.


Analyzátor celkového organického uhlíku může být provozován jako samostatný analyzátor, přičemž roztoky vzorků a standardů pro analýzu TC a TIC jsou vkládány přímo pomocí otočného bezseptového injekčního portu. Pro úplnou automatizaci analýzy většího počtu vzorků lze použít automatický dávkovač, který je dodáván s různými typy karuselů pro vialky o různých objemech. Příprava vzorku pro stanovení NPOC je plně řízena software, přičemž obsluha může nastavit požadovaný režim. Dávkovač v tomto nastavení používá dvojitou jehlu, která okyselí a probublá vzorek následující po právě analyzovaném vzorku, tím šetří cenný čas při analýze.

FormacsHT-I

FormacsHT-I Analyzátor TOC

Analyzátor FormacsHT-I TOC/TN umožňuje rychlou a spolehlivou analýzu celkového organického uhlíku (TOC) a celkového dusíku (TN) v kapalných vzorcích za použití přímého vstřikování vzorku s využitím vysokoteplotního katalytického spalování. Přístroj je zkonstruován zejména pro vzorky s částicemi (suspenze), ale poradí si i se stanovením koncentrací ve frakcích dusíku a/nebo uhlíku jiných typů matrice.

FormacsTN

Analyzátor celkového dusíku

Analyzátor FormacsTN používá pro analýzu celkového dusíku (TN) detektor ND25. Detektor ND25 pracuje na principu chemiluminiscenční detekce (CLD) a v krátkém čase dosahuje vysoké přesnosti měření od nízkých úrovní ppb až po vysoké ppm.

Vzorek je nastříknut do vysokoteplotní pece, kde je katalyticky spalován při teplotě 850°C. Oxidační pyrolýza způsobí, že se chemicky vázaný dusík přemění na oxid dusnatý, který je měřen v chemiluminiscenčním detektoru. Analyzátor FormacsTN také zajišťuje jedinečnou, úspornou a bezpečnější alternativu pro stanovení celkového dusíku podle Kjeldahla (TKN) pomocí zabudovaného NN-reaktoru pro stanovení NO3 + NO2 (NN). Hodnota TKN stanovena ve dvou krocích, a to analýzou TN a analýzou NN, kdy NO3 a NO2 jsou redukovány na oxid dusnatý (NO), který je stanoven pomocí CLD detekce. Hodnota TKN se získá automatickým výpočtem: TKN = TN - NN. Tato jedinečná alternativní metoda stanovení TKN probíhá za velmi krátkou dobu analýzy (5 min.) a bez nutnosti použití nebezpečných kyselin pro digesci vzorků.

FormacsHT/TN

FormacsHT/TN
Analyzátor celkového organického uhlíku FormacsHT může také kombinovat automatické stanovení TOC, TN a TKN v jednom systému, a to v případě rozšíření analyzátoru o detektor celkového dusíku ND25. Podrobné informace o měření TOC a TN/TKN naleznete v popisu analyzátorů FormacsHT a FormacsTN.

Přídavný modul PrimacsMCS

Přídavný modul pro měření TOC v pevných vzorcích

Škála analyzátorů celkového organického uhlíku / celkového dusíku typu Formacs je nyní rozšířena o nový přídavný modul PrimacsMCS pro stanovení celkového organického uhlíku (TOC) v pevných materiálech jako je půda, sedimenty a kaly. PrimacsMCS pracuje ve spojení s analyzátorem celkového organického uhlíku kapalných vzorků FormacsSERIES a představuje tak ekonomické řešení pro environmentální laboratoře měřící TOC ve vzorcích vod stejně jako v pevných materiálech.


PrimacsMCS je vybaven dvěma typy pecí, které umožňují oddělené stanovení celkového uhlíku (TC) a anorganického uhlíku (IC). Celkový uhlík je stanoven po katalytické oxidaci vzorku při teplotě 1100°C, kdy se převede přítomný uhlík na CO2, který je měřen na infračerveném detektoru (NDIR) analyzátoru kapalných vzorků - FormacsSERIES. Anorganický uhlík je stanoven po okyselení vzorku v IC reaktoru, kde se přítomný anorganický uhlík převede na CO2. Software, založený na bázi Windows, sbírá data a počítá koncentraci  TOC ve vzorku pomocí rozdílu  TC - IC = TOC. Přístroj PrimacsMCS analyzuje TC, IC a TOC v rozpětí od 100 µg do 40 mg uhlíku absolutně v navážce vzorku až do 3g. Kombinace přístroje FormacsSERIES a přídavného modulu PrimacsMCS je díky automatickému přepínání rozsahu NDIR detektoru účinným nástrojem pro analýzu TOC od nízkých koncentračních rozsahů ppb ve vzorcích vod až po % úrovně v pevných materiálech. Přístroj PrimacsMCS vyhovuje mezinárodním směrnicím EPA, CEN, ISO, NEN-EN 13137 a US EPA 9060.

Software

Analyzátor TOC/TN FormacsHT/TN je řízen programem HTAccess™ V3. Tento intuitivní a pružný softwarový balíček je určen pro sběr dat a řízení přístroje. Zahrnuje uživatelsky jednoduché tabulky pro běžnou analýzu, vícenásobnou regresi, automatické vyloučení výsledků, přepočet výsledků, statistiku atd.


Rozsáhlé QC protokoly jsou dostupné ve formě CLP a 21 CFR část 11, které zahrnují ochranu heslem a sledování auditu. Konečné výsledky mohou být vytištěny v uživatelsky definovatelném formátu zprávy nebo exportovány do LIMS pro další využití dat.

Nové funkce HTAccess™ V3

  • Možnost otevřít více analýz naráz
  • Veškeré informace o vzorku v jediném náhledu
  • Možnost použití kontrolních vzorků a vytváření grafů pro kontrolu kvality
  • Kompatibilita s protokolem smluvní laboratoře - Contract Laboratory Protocol (CLP)
  • Uživatelsky definovatelné koncentrační limity pro různé CLP vzorky a požadované akce (až 4)
  • Možnost exportování výsledků během analýzy
  • Kompatibilní s Windows 7
  • Sledování vzdáleného signálu

Typické aplikace

Oblast využití:

Pitná voda
Chladící voda
Povrchová voda
Podzemní voda
Odpadní voda
Farmacie
Průmyslová kontrola
Vody z výrobních procesů
Mořská voda
a mnoho dalších